• Ramowy rozkład dnia

     • NASZ DZIEŃ W PRZEDSZKOLU

      RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 3-4LETNICH

       

      6.30 – 8.10  Schodzenie się dzieci. Własna aktywność dziecka z niewielkim udziałem nauczyciela- zabawy dowolne, indywidualne rozwijające zainteresowania oraz postawy twórcze dzieci wg zainteresowań. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym.

      8.10 – 8.30 Wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczno - ruchowe, śpiew zbiorowy, czynności porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowania do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych.


      8.30 – 9.00  Śniadanie – doskonalenia umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

      9.00-10.00Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju dostosowanych do możliwości dziecka– rozwijanie inteligencji werbalnej, logiczno – matematycznej, muzycznej, wizualno - przestrzennej, przyrodniczej, kinestetycznej. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką, literaturą i przyrodą, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, postaw obywatelskich i rodzinnych, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze, spacery i wycieczki.


      10:00-10:15Drugie śniadanie- zdrowa przekąska.


      10:15 -11:30 Spacery i wycieczki, wyprawy plenerowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zajęcia sportowe. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym lub w sali zajęć. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu.
      11.30 – 12.00I danie – zupa.  Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłków.


      12.00 – 13.30Odpoczynek (3-latki ). Słuchanie bajek,  muzyki relaksacyjnej, gry i zabawy ruchowe, spacery, zabawy w ogrodzie, w kącikach zainteresowań  Przygotowanie do podwieczorku. (4-latki).


      13.40 – 14.10Obiad II danie. Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.

      14.10 – 14. 30  Relaksacjapo obiedzie.Słuchanie muzyki, bajek lub opowiadań


      14:30 - 17:00Zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Kontynuowanie realizacji podstawy programowej. Rozchodzenie się dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym.

       

       

      RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 5-6 LETNICH

      6.30 – 8.10  Schodzenie się dzieci. Własna aktywność dziecka z niewielkim udziałem nauczyciela- wykonywanie zadań indywidualnych, praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym, praca z dzieckiem zdolnym.

      8.10 – 8.30  Ćwiczenia poranne, wspólne zabawy ruchowe, improwizacje muzyczno - ruchowe, śpiew zbiorowy, czynności porządkowo-gospodarcze, zabiegi higieniczno – sanitarne, przygotowania do śniadania, promowanie nawyków prozdrowotnych.


      8.30 – 9.00  Śniadanie – doskonalenia umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

      9.00-10.00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności, postaw we wszystkich obszarach rozwoju dostosowanych do możliwości dziecka– rozwijanie inteligencji werbalnej, logiczno – matematycznej, muzycznej, wizualno - przestrzennej, przyrodniczej, kinestetycznej. Aktywizowanie mowy i myślenia, rozwijanie sprawności umysłowych, w tym logicznego i matematycznego myślenia oraz obserwowania i eksperymentowania. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt z muzyką, sztuką, literaturą i przyrodą, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie poczucia przynależności patriotycznych, postaw obywatelskich i rodzinnych, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i ogrodnicze, spacery i wycieczki.


      10:00-10:15  Drugie śniadanie- zdrowa przekąska.


      10:15 -11:30 Spacery i wycieczki, wyprawy plenerowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, zajęcia sportowe. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym lub w sali zajęć. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu.


      11.30 – 12.00  I danie – zupa.  Wdrażanie do świadomego stosowania zasad higieny osobistej z przestrzeganiem zasad społecznie akceptowanych, przyzwyczajanie do kulturalnego spożywania posiłków.


      12.00 – 13.30Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza i indywidualna, zabawy według zainteresowań dzieci,  zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, zabawy na świeżym powietrzu.

      13.40 – 14.10  Obiad II danie. Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, wdrażanie do prawidłowego posługiwania się sztućcami, propagowanie nawyków racjonalnego i zdrowego odżywiania się.

      14.10 – 14. 30  Relaksacja  po obiedzie. Słuchanie muzyki, bajek lub opowiadań.

      14:30 - 17:00  Zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Kontynuowanie realizacji podstawy programowej. Rozchodzenie się dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca z dzieckiem zdolnym, praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym.