• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     • KLAUZULA INFORMACYJNA

     •  

      Dynów, 25 maj 2018

      KLAUZULA INFORMACYJNA

      do przetwarzania danych osobowych przedszkolaków i ich rodziców/opiekunów prawnych

       

      Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

       

      Administratorem Pana/i Danych jest:

      Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Dynowie z siedzibą: ul. Jana Pawła II 15, 36-065 Dynów

      Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

      Iwonabaran2018@gmail.com

      16 6521014

      Dane będą przetwarzane w celu:

      realizacji obowiązku prawnego i statutowego jednostki

      Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

      realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

      Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

      uprawnione organy państwowe, dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są np. firmy uzbezpieczające dzieci

      Okres przechowywania danych:

      dane będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt

      Ma Pani/Pan prawo do:

      1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

      2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

      3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

      4. przenoszenia danych,

      5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

      6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      Podane dane są:

      wymogiem ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

      Pani/Pana dane:

      nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.